Free IPTV Germany RTL RAI Italy Netherlands SBS

Free IPTV Germany RTL Premium Italy Netherlands SBS#EXTINF:-1,##########   Italia   ##########
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/2525.ts
#EXTINF:-1,Alice IT
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/5216.ts
#EXTINF:-1,Animal Planet IT
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/1271.ts
#EXTINF:-1,Antenna Sicilia IT
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/5221.ts
#EXTINF:-1,AutoMoto TV IT
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/5213.ts
#EXTINF:-1,AXN HD IT
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/1284.ts
#EXTINF:-1,Baby TV IT
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/5192.ts
#EXTINF:-1,Bike Channel HD IT
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/1255.ts
#EXTINF:-1,Boing IT
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/1282.ts
#EXTINF:-1,Caccia e Pesca IT
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/1254.ts
#EXTINF:-1,Cartoonito IT
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/5188.ts
#EXTINF:-1,Cartoon Network IT
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/5187.ts
#EXTINF:-1,Canale 5 IT
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/7685.ts
#EXTINF:-1,Canale 5 HD IT
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/7686.ts
#EXTINF:-1,Canale 5 FHD IT
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/330.ts
#EXTINF:-1,Canale 8 IT
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/5228.ts
#EXTINF:-1,Canale 21 IT
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/5222.ts
#EXTINF:-1,Cielo HD IT
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/5217.ts
#EXTINF:-1,Class Horse TV IT
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/5214.ts
#EXTINF:-1,Crime Investigation HD IT
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/1267.ts
#EXTINF:-1,DeeJay TV IT
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/5223.ts
#EXTINF:-1,Discovery Channel HD IT
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/1276.ts
#EXTINF:-1,Discovery Science HD IT
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/1277.ts
#EXTINF:-1,Discovery Travel & Living HD IT
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/1278.ts
#EXTINF:-1,Disney Channel HD IT
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/5185.ts
#EXTINF:-1,Disney XD HD IT
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/5181.ts
#EXTINF:-1,Disney Junior IT
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/5184.ts
#EXTINF:-1,Dmax IT
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/1274.ts
#EXTINF:-1,Euronews IT
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/5194.ts
#EXTINF:-1,EuroSport 1 HD IT
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/1260.ts
#EXTINF:-1,EuroSport 2 HD IT
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/1259.ts
#EXTINF:-1,Fine Living IT
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/5220.ts
#EXTINF:-1,Frisbee IT
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/5180.ts
#EXTINF:-1,Focus IT
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/1273.ts
#EXTINF:-1,Fox Animation HD IT
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/1287.ts
#EXTINF:-1,Fox HD IT
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/1290.ts
#EXTINF:-1,Fox Comedy HD IT
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/1288.ts
#EXTINF:-1,Fox Crime HD IT
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/1289.ts
#EXTINF:-1,Fox Life +1 IT
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/1285.ts
#EXTINF:-1,Fox Life HD IT
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/1286.ts
#EXTINF:-1,Fox Sport HD IT
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/313.ts
#EXTINF:-1,Gambero Rosso HD IT
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/1272.ts
#EXTINF:-1,History HD IT
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/1275.ts
#EXTINF:-1,Investigation Discovery IT
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/5200.ts
#EXTINF:-1,Inter Channel IT
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/329.ts
#EXTINF:-1,Iris IT
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/5233.ts
#EXTINF:-1,Italia 2 HD IT
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/328.ts
#EXTINF:-1,Italia Uno IT
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/327.ts
#EXTINF:-1,Italia 7 Gold IT
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/5224.ts
#EXTINF:-1,Italian Fishing IT
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/1251.ts
#EXTINF:-1,Juventus Channel IT
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/1257.ts
#EXTINF:-1,K2 IT
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/5179.ts
#EXTINF:-1,La 5 IT
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/5232.ts
#EXTINF:-1,La7 IT
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/5231.ts
#EXTINF:-1,La7d HD IT
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/5230.ts
#EXTINF:-1,La 7D FHD IT
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/6539.ts
#EXTINF:-1,Lazio Style Channel IT
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/1258.ts
#EXTINF:-1,M2O IT
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/5177.ts
#EXTINF:-1,m2otv IT
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/4045.ts
#EXTINF:-1,Manga IT
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/5182.ts
#EXTINF:-1,Marco Polo IT
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/5199.ts
#EXTINF:-1,Milan Channel IT
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/326.ts
#EXTINF:-1,Mediaset Extra IT
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/5238.ts
#EXTINF:-1,Nat Geo HD IT
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/1280.ts
#EXTINF:-1,Nat Geo People HD IT
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/1281.ts
#EXTINF:-1,Nat Geo Wild HD IT
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/1279.ts
#EXTINF:-1,Nick Junior IT
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/5178.ts
#EXTINF:-1,Paramount HD IT
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/5218.ts
#EXTINF:-1,Pesca e Caccia IT
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/1253.ts
#EXTINF:-1,Pescare e Cacciare IT
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/1252.ts
#EXTINF:-1,Premium Action HD IT
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/1299.ts
#EXTINF:-1,Premium Action +24 IT
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/1298.ts
#EXTINF:-1,Premium Cinema +24 IT
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/1305.ts
#EXTINF:-1,Premium Cinema 2 +24 IT
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/1303.ts
#EXTINF:-1,Premium Cinema HD IT
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/1306.ts
#EXTINF:-1,Premium Cinema 2 HD IT
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/1304.ts
#EXTINF:-1,Premium Cinema Comedy IT
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/1302.ts
#EXTINF:-1,Premium Cinema Energy IT
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/1301.ts
#EXTINF:-1,Premium Crime HD IT
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/1294.ts
#EXTINF:-1,Premium Crime +24 IT
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/1293.ts
#EXTINF:-1,Premium Emotion IT
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/1297.ts
#EXTINF:-1,Premium Stories IT
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/1295.ts
#EXTINF:-1,Premium Joi IT
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/1300.ts
#EXTINF:-1,Premium Studio Universal IT
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/1296.ts
#EXTINF:-1,PrimaFila 1 HD 1080P
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/2195.ts
#EXTINF:-1,PrimaFila 2 HD 1080P
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/2194.ts
#EXTINF:-1,PrimaFila 3 HD 1080P
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/2193.ts
#EXTINF:-1,PrimaFila 4 HD 1080P
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/2192.ts
#EXTINF:-1,PrimaFila 5 HD 1080P
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/2191.ts
#EXTINF:-1,PrimaFila 6 HD 1080P
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/2190.ts
#EXTINF:-1,PrimaFila 7 HD 1080P
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/2189.ts
#EXTINF:-1,PrimaFila 8 HD 1080P
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/2188.ts
#EXTINF:-1,PrimaFila 9 HD 1080P
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/2187.ts
#EXTINF:-1,Radio Capital TV IT
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/5175.ts
#EXTINF:-1,Radio 105 TV IT
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/5176.ts
#EXTINF:-1,Radio Italia TV IT
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/5174.ts
#EXTINF:-1,Radio Montecarlo TV IT
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/5173.ts
#EXTINF:-1,Radio NR1 TV IT
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/5171.ts
#EXTINF:-1,Rai 1 IT
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/325.ts
#EXTINF:-1,Rai 2 IT
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/324.ts
#EXTINF:-1,Rai 3 HD IT
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/323.ts
#EXTINF:-1,Rai 4 HD IT
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/5240.ts
#EXTINF:-1,Rai 5 IT
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/5239.ts
#EXTINF:-1,Rai Gulp IT
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/5191.ts
#EXTINF:-1,Rai News 24 IT
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/5195.ts
#EXTINF:-1,Rai Movie IT
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/5237.ts
#EXTINF:-1,Rai Premium IT
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/5236.ts
#EXTINF:-1,Rai Scuola IT
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/5234.ts
#EXTINF:-1,Rai Storia IT
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/5235.ts
#EXTINF:-1,Rai YoYo HD IT
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/5190.ts
#EXTINF:-1,Real Giallo IT
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/1270.ts
#EXTINF:-1,Real Time FHD IT
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/1283.ts
#EXTINF:-1,Rete 4 IT
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/1314.ts
#EXTINF:-1,Roma Channel IT
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/1256.ts
#EXTINF:-1,RSI La 1 HD IT
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/1313.ts
#EXTINF:-1,RSI La 2 HD IT
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/1312.ts
#EXTINF:-1,RTL 102.5 IT
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/5170.ts
#EXTINF:-1,Sky 3D IT
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/1307.ts
#EXTINF:-1,Sky Arte HD IT
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/5198.ts
#EXTINF:-1,Sky Atlantic HD IT
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/1291.ts
#EXTINF:-1,Sky Cinema Uno FHD IT
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/322.ts
#EXTINF:-1,Sky Cinema +1 HD IT
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/1311.ts
#EXTINF:-1,Sky Cinema +24 HD IT
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/1310.ts
#EXTINF:-1,Sky Cinema Cult HD IT
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/1309.ts
#EXTINF:-1,Sky Cinema Classic HD IT
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/321.ts
#EXTINF:-1,Sky Cinema Comedy HD IT
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/320.ts
#EXTINF:-1,Sky Cinema Family HD IT
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/319.ts
#EXTINF:-1,Sky Cinema Hits HD IT
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/1308.ts
#EXTINF:-1,Sky Cinema Max HD IT
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/318.ts
#EXTINF:-1,Sky Virgin Music TV IT
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/5172.ts
#EXTINF:-1,Sky Cinema Passion HD IT
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/317.ts
#EXTINF:-1,Sky Supercalcio HD IT
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/5211.ts
#EXTINF:-1,Sky TG 24 HD IT
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/5197.ts
#EXTINF:-1,Sky Uno IT
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/314.ts
#EXTINF:-1,Sky Uno +1 HD IT
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/1292.ts
#EXTINF:-1,Super! IT
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/5189.ts
#EXTINF:-1,Telecolor IT
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/5226.ts
#EXTINF:-1,Tg Com 24 IT
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/5196.ts
#EXTINF:-1,Top Crime IT
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/1269.ts
#EXTINF:-1,TV8 IT
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/5229.ts
#EXTINF:-1,TV2000 HD IT
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/1268.ts
#EXTINF:-1,Wrestling IT
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/5212.ts
#EXTINF:-1,Rai Sport 1 HD IT
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/1264.ts
#EXTINF:-1,Rai Sport 2 IT
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/1263.ts
#EXTINF:-1,Premium Calcio 1 IT
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/5206.ts
#EXTINF:-1,Premium Calcio 2 IT
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/5205.ts
#EXTINF:-1,Premium Calcio 3 IT
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/5204.ts
#EXTINF:-1,Premium Calcio 4 IT
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/5203.ts
#EXTINF:-1,Premium Calcio 5 IT
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/5202.ts
#EXTINF:-1,Premium Calcio 6 IT
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/5201.ts
#EXTINF:-1,Premium Sport HD IT
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/312.ts
#EXTINF:-1,Premium Sport 2 IT
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/311.ts
#EXTINF:-1,Sky Calcio 1 IT
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/307.ts
#EXTINF:-1,Sky Calcio 2 IT
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/306.ts
#EXTINF:-1,Sky Calcio 3 HD IT
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/5210.ts
#EXTINF:-1,Sky Calcio 4 HD IT
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/5209.ts
#EXTINF:-1,Sky Calcio 5 HD IT
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/5208.ts
#EXTINF:-1,Sky Calcio 6 HD IT
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/5207.ts
#EXTINF:-1,Sport Italia IT
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/1261.ts
#EXTINF:-1,Sky Sport 1 HD IT
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/316.ts
#EXTINF:-1,Sky Sport 2 HD IT
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/315.ts
#EXTINF:-1,Sky Sport 3 HD IT
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/1266.ts
#EXTINF:-1,Sky Sport 24 HD IT
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/309.ts
#EXTINF:-1,Sky Sport F1 HD IT
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/308.ts
#EXTINF:-1,Sky Sport Plus HD IT
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/1265.ts
#EXTINF:-1,Sky MotoGP HD IT
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/310.ts
#EXTINF:-1,Super Tennis HD IT
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/1262.ts
#EXTINF:-1,##########   Germany   ##########
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/2520.ts
#EXTINF:-1,13th Street HD DE
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/80.ts
#EXTINF:-1,13th Street FHD DE
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/3948.ts
#EXTINF:-1,3sat HD DE
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/2565.ts
#EXTINF:-1,Animal Planet HD DE
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/2564.ts
#EXTINF:-1,Animal Planet FHD DE
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/3946.ts
#EXTINF:-1,ANIXE HD DE
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/2563.ts
#EXTINF:-1,ARD Alpha DE
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/107.ts
#EXTINF:-1,arte DE
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/106.ts
#EXTINF:-1,arte FHD DE
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/4173.ts
#EXTINF:-1,Astro TV DE
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/5432.ts
#EXTINF:-1,Augsburg TV DE
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/103.ts
#EXTINF:-1,AXN HD DE
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/105.ts
#EXTINF:-1,AXN FHD DE
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/3945.ts
#EXTINF:-1,A&E FHD DE
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/3947.ts
#EXTINF:-1,Baby TV DE
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/104.ts
#EXTINF:-1,BR DE
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/5431.ts
#EXTINF:-1,Boomerang DE
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/3185.ts
#EXTINF:-1,CLASSICA FHD DE
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/102.ts
#EXTINF:-1,Das Erste DE
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/2562.ts
#EXTINF:-1,Das Erste FHD DE
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/4177.ts
#EXTINF:-1,Deluxe Music DE
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/3184.ts
#EXTINF:-1,Deutsches Musik Fernsehen DE
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/5430.ts
#EXTINF:-1,Discovery Channel HD DE
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/59.ts
#EXTINF:-1,Discovery Channel FHD DE
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/3944.ts
#EXTINF:-1,Disney Channel DE
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/99.ts
#EXTINF:-1,Disney Channel FHD DE
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/3943.ts
#EXTINF:-1,Disney Cinemagic HD DE
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/3183.ts
#EXTINF:-1,Disney Cinemagic FHD DE
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/3942.ts
#EXTINF:-1,Disney Junior DE
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/58.ts
#EXTINF:-1,Disney XD DE
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/98.ts
#EXTINF:-1,DMAX HD DE
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/101.ts
#EXTINF:-1,E! Entertaiment DE
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/5429.ts
#EXTINF:-1,Family TV DE
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/5426.ts
#EXTINF:-1,Franken Fernsehen DE
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/5424.ts
#EXTINF:-1,FOX HD DE
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/2556.ts
#EXTINF:-1,FOX FHD DE
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/3941.ts
#EXTINF:-1,Fox Serie DE
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/5425.ts
#EXTINF:-1,Goldstar TV DE
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/84.ts
#EXTINF:-1,HR DE
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/5422.ts
#EXTINF:-1,HR FHD DE
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/5421.ts
#EXTINF:-1,Heimatikanal DE
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/3182.ts
#EXTINF:-1,History HD DE
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/95.ts
#EXTINF:-1,History FHD DE
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/3940.ts
#EXTINF:-1,Home Shopping Europe DE
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/5423.ts
#EXTINF:-1,Jukebox DE
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/3854.ts
#EXTINF:-1,Junior DE
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/3850.ts
#EXTINF:-1,kabel eins CLASSICS HD DE
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/94.ts
#EXTINF:-1,kabel eins Doku DE
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/93.ts
#EXTINF:-1,kabel eins HD DE
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/92.ts
#EXTINF:-1,kabel eins FHD DE
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/4175.ts
#EXTINF:-1,Kabel eins Journal DE
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/7083.ts
#EXTINF:-1,KiKa DE
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/91.ts
#EXTINF:-1,KiKa FHD DE
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/4174.ts
#EXTINF:-1,KinoweltTV DE
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/90.ts
#EXTINF:-1,MDR HD DE
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/89.ts
#EXTINF:-1,Motorvision TV DE
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/3181.ts
#EXTINF:-1,MTV Dance DE
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/3853.ts
#EXTINF:-1,N24 HD DE
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/88.ts
#EXTINF:-1,N24 Doku DE
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/5415.ts
#EXTINF:-1,Nat Geo People DE
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/5414.ts
#EXTINF:-1,National Geographic HD DE
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/87.ts
#EXTINF:-1,National Geographic FHD DE
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/3935.ts
#EXTINF:-1,Nat Geo Wild DE
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/2561.ts
#EXTINF:-1,Nat Geo Wild FHD DE
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/3937.ts
#EXTINF:-1,NDR HD DE
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/86.ts
#EXTINF:-1,Nickelodeon CH
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/2560.ts
#EXTINF:-1,Nickelodeon DE
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/3852.ts
#EXTINF:-1,Nickelodeon FHD DE
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/4176.ts
#EXTINF:-1,n-tv DE
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/85.ts
#EXTINF:-1,n-tv FHD DE
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/3938.ts
#EXTINF:-1,ORF eins HD DE
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/2559.ts
#EXTINF:-1,ORF 2 HD DE
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/2558.ts
#EXTINF:-1,Phoenix HD DE
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/3186.ts
#EXTINF:-1,Planet HD DE
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/5413.ts
#EXTINF:-1,ProSieben DE
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/3180.ts
#EXTINF:-1,ProSieben HD DE
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/83.ts
#EXTINF:-1,ProSieben FHD DE
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/4171.ts
#EXTINF:-1,Pro7 Fun HD DE
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/6420.ts
#EXTINF:-1,ProSieben MAXX HD DE
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/82.ts
#EXTINF:-1,ProSieben MAXX FHD DE
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/3933.ts
#EXTINF:-1,QVC Beauty & Style DE
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/5411.ts
#EXTINF:-1,QVC DE
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/5412.ts
#EXTINF:-1,rbb Berlin DE
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/5410.ts
#EXTINF:-1,rbb Brandenburg DE
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/5409.ts
#EXTINF:-1,RIC DE
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/5406.ts
#EXTINF:-1,Romance TV DE
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/3177.ts
#EXTINF:-1,RTL Crime DE
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/77.ts
#EXTINF:-1,RTL DE
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/81.ts
#EXTINF:-1,RTL FHD DE
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/4184.ts
#EXTINF:-1,RTL Living HD DE
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/76.ts
#EXTINF:-1,RTL Nitro HD DE
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/75.ts
#EXTINF:-1,RTL Nitro FHD DE
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/3930.ts
#EXTINF:-1,RTL Passion DE
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/74.ts
#EXTINF:-1,RTL II DE
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/79.ts
#EXTINF:-1,RTL II FHD DE
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/3932.ts
#EXTINF:-1,RTL II YOU HD DE
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/78.ts
#EXTINF:-1,SAT.1 HD DE
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/72.ts
#EXTINF:-1,SAT.1 FHD DE
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/3929.ts
#EXTINF:-1,SAT.1 emotions DE
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/73.ts
#EXTINF:-1,SAT.1 GOLD DE
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/71.ts
#EXTINF:-1,Servus TV HD DE
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/70.ts
#EXTINF:-1,SIXX HD DE
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/69.ts
#EXTINF:-1,SIXX FHD DE
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/3928.ts
#EXTINF:-1,Sony TV HD DE
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/5433.ts
#EXTINF:-1,Super RTL FHD DE
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/3923.ts
#EXTINF:-1,SPIEGEL Geschichte DE
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/3174.ts
#EXTINF:-1,Spiegel TV Wissen FHD DE
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/5398.ts
#EXTINF:-1,SWR DE
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/5403.ts
#EXTINF:-1,SWR HD DE
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/5402.ts
#EXTINF:-1,Syfy DE
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/3173.ts
#EXTINF:-1,Syfy FHD DE
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/3922.ts
#EXTINF:-1,Sky 1 FHD DE
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/68.ts
#EXTINF:-1,Sky ARTS DE
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/6824.ts
#EXTINF:-1,Sky ARTS FHD DE
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/6825.ts
#EXTINF:-1,Sky Atlantic HD DE
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/66.ts
#EXTINF:-1,Sky Atlantic FHD DE
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/3926.ts
#EXTINF:-1,Sky Atlantic +1 FHD DE
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/4390.ts
#EXTINF:-1,Sky Cinema HD DE
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/62.ts
#EXTINF:-1,Sky Cinema FHD DE
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/3925.ts
#EXTINF:-1,Sky Cinema Action HD DE
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/67.ts
#EXTINF:-1,Sky Cinema Action FHD DE
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/3927.ts
#EXTINF:-1,Sky Cinema +1 HD DE
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/65.ts
#EXTINF:-1,Sky Cinema +1 FHD DE
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/4183.ts
#EXTINF:-1,Sky Cinema +24 HD DE
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/64.ts
#EXTINF:-1,Sky Cinema +24 FHD DE
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/4391.ts
#EXTINF:-1,Sky Cinema Comedy HD DE
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/60.ts
#EXTINF:-1,Sky Cinema Emotion DE
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/2557.ts
#EXTINF:-1,Sky Cinema Emotion HD DE
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/3849.ts
#EXTINF:-1,Sky Cinema Family HD DE
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/63.ts
#EXTINF:-1,Sky Cinema Family FHD DE
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/4181.ts
#EXTINF:-1,Sky Cinema Hits HD DE
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/2555.ts
#EXTINF:-1,Sky Cinema Hits FHD DE
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/3924.ts
#EXTINF:-1,Sky Cinema Nostalgie DE
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/3178.ts
#EXTINF:-1,Sky Krimi DE
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/3179.ts
#EXTINF:-1,Sky 3D FHD DE
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/4179.ts
#EXTINF:-1,Sky Arte FHD DE
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/4389.ts
#EXTINF:-1,Sky Select 1 HD DE
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/1339.ts
#EXTINF:-1,Sky Select 2 HD DE
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/1338.ts
#EXTINF:-1,Sky Select 3 HD DE
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/1337.ts
#EXTINF:-1,Sky Select 4 HD DE
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/1336.ts
#EXTINF:-1,Sky Select 5 HD DE
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/1335.ts
#EXTINF:-1,Sky Select 6 HD DE
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/1334.ts
#EXTINF:-1,Sky Select 7 HD DE
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/1333.ts
#EXTINF:-1,Sky Select 8 HD DE
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/1332.ts
#EXTINF:-1,SilverLine Movies Channel HD DE
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/5490.ts
#EXTINF:-1,Tagesschau 24 DE
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/5401.ts
#EXTINF:-1,TELE 5 DE
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/3172.ts
#EXTINF:-1,TLC DE
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/3171.ts
#EXTINF:-1,TOGGO plus DE
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/3851.ts
#EXTINF:-1,TOGGO plus von Super RTL DE
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/2549.ts
#EXTINF:-1,TNT Film HD DE
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/4388.ts
#EXTINF:-1,TNT Film FHD DE
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/2554.ts
#EXTINF:-1,TNT Comedy HD DE
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/3848.ts
#EXTINF:-1,TNT Comedy FHD DE
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/4180.ts
#EXTINF:-1,TNT Serie HD DE
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/3175.ts
#EXTINF:-1,TNT Serie FHD DE
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/3921.ts
#EXTINF:-1,Universal Channel HD DE
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/3170.ts
#EXTINF:-1,VIVA / Comedy Central DE
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/3169.ts
#EXTINF:-1,VOX DE
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/100.ts
#EXTINF:-1,VOX FHD DE
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/3920.ts
#EXTINF:-1,WDR HD DE
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/2551.ts
#EXTINF:-1,Welt der Wunder DE
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/5399.ts
#EXTINF:-1,ZDF DE
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/2550.ts
#EXTINF:-1,ZDF FHD DE
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/4178.ts
#EXTINF:-1,ZDFinfo DE
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/3856.ts
#EXTINF:-1,ZDFneo DE
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/3855.ts
#EXTINF:-1,ZDFneo FHD DE
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/4172.ts
#EXTINF:-1,Zee One DE
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/96.ts
#EXTINF:-1,Zee One FHD DE
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/5397.ts
#EXTINF:-1,Bayern FC TV DE
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/6491.ts
#EXTINF:-1,Bayern FC TV FHD DE
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/6492.ts
#EXTINF:-1,Eurosport 1 HD DE
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/1316.ts
#EXTINF:-1,Eurosport 2 DE
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/97.ts
#EXTINF:-1,Eurosport 2 Xtra FHD DE
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/6506.ts
#EXTINF:-1,SportDigital HD DE
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/3187.ts
#EXTINF:-1,Sky Sport Austria DE
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/3176.ts
#EXTINF:-1,Sky Sport Austria FHD DE
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/5584.ts
#EXTINF:-1,Sky Sport FanZone FHD DE
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/3939.ts
#EXTINF:-1,Sport1 FHD DE
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/3847.ts
#EXTINF:-1,Sky Sport News HD DE
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/1315.ts
#EXTINF:-1,Sky Sport Bundesliga 1 HD DE
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/1331.ts
#EXTINF:-1,Sky Sport Bundesliga 1 FHD DE
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/4387.ts
#EXTINF:-1,Sky Sport Bundesliga 2 HD (Live Event) DE
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/1330.ts
#EXTINF:-1,Sky Sport Bundesliga 2 FHD DE
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/4386.ts
#EXTINF:-1,Sky Sport Bundesliga 3 HD (Live Event) DE
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/1329.ts
#EXTINF:-1,Sky Sport Bundesliga 3 FHD DE
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/4385.ts
#EXTINF:-1,Sky Sport Bundesliga 4 HD (Live Event) DE
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/1328.ts
#EXTINF:-1,Sky Sport Bundesliga 4 FHD DE
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/4384.ts
#EXTINF:-1,Sky Sport Bundesliga 5 HD (Live Event) DE
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/1327.ts
#EXTINF:-1,Sky Sport Bundesliga 5 FHD DE
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/4383.ts
#EXTINF:-1,Sky Sport Bundesliga 6 HD (Live Event) DE
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/1326.ts
#EXTINF:-1,Sky Sport Bundesliga 6 FHD DE
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/4382.ts
#EXTINF:-1,Sky Sport Bundesliga 7 FHD DE
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/4381.ts
#EXTINF:-1,Sky Sport Bundesliga 8 FHD DE
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/4380.ts
#EXTINF:-1,Sky Sport Bundesliga 9 FHD DE
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/4379.ts
#EXTINF:-1,Sky Sport Bundesliga 10 FHD DE
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/4378.ts
#EXTINF:-1,Sky Sport 1 HD DE
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/1325.ts
#EXTINF:-1,Sky Sport 1 FHD DE
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/4377.ts
#EXTINF:-1,Sky Sport 2 HD DE
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/1324.ts
#EXTINF:-1,Sky Sport 2 FHD DE
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/4376.ts
#EXTINF:-1,Sky Sport 3 HD (Live Event) DE
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/1323.ts
#EXTINF:-1,Sky Sport 3 FHD DE
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/4375.ts
#EXTINF:-1,Sky Sport 4 HD (Live Event) DE
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/1322.ts
#EXTINF:-1,Sky Sport 4 FHD DE
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/4374.ts
#EXTINF:-1,Sky Sport 5 FHD (Live Event) DE
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/1321.ts
#EXTINF:-1,Sky Sport 5 FHD DE
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/4373.ts
#EXTINF:-1,Sky Sport 6 HD (Live Event) DE
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/1320.ts
#EXTINF:-1,Sky Sport 6 FHD DE
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/4372.ts
#EXTINF:-1,Sky Sport 7 HD (Live Event) DE
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/1319.ts
#EXTINF:-1,Sky Sport 7 FHD DE
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/4371.ts
#EXTINF:-1,Sky Sport 8 HD (Live Event) DE
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/1318.ts
#EXTINF:-1,Sky Sport 8 FHD DE
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/4370.ts
#EXTINF:-1,Sky Sport 9 FHD DE
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/4369.ts
#EXTINF:-1,Sky Sport 10 FHD DE
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/4368.ts
#EXTINF:-1,Sky Sport 11 FHD DE
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/4367.ts
#EXTINF:-1,Eurosport Player 1 HD DE
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/6213.ts
#EXTINF:-1,Eurosport Player 2 HD DE
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/6212.ts
#EXTINF:-1,Eurosport Player 3 HD DE
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/6211.ts
#EXTINF:-1,Eurosport Player 4 HD DE
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/6210.ts
#EXTINF:-1,Eurosport Player 5 HD DE
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/6209.ts
#EXTINF:-1,Eurosport Player 6 HD DE
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/6208.ts
#EXTINF:-1,Eurosport Player 7 HD DE
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/6207.ts
#EXTINF:-1,WWE DE
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/7795.ts

#EXTINF:-1,##########   Netherland   ##########
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/2523.ts
#EXTINF:-1,NPO 1 FHD NL
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/364.ts
#EXTINF:-1,NPO 1 HD NL
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/305.ts
#EXTINF:-1,NPO 2 FHD NL
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/363.ts
#EXTINF:-1,NPO 2 HD NL
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/304.ts
#EXTINF:-1,NPO 3 FHD NL
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/362.ts
#EXTINF:-1,NPO 3 HD NL
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/303.ts
#EXTINF:-1,RTL 4 FHD NL
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/361.ts
#EXTINF:-1,RTL 4 HD NL
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/295.ts
#EXTINF:-1,RTL 5 FHD NL
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/360.ts
#EXTINF:-1,RTL 5 HD NL
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/294.ts
#EXTINF:-1,SBS6 FHD NL
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/357.ts
#EXTINF:-1,SBS 6 HD NL
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/288.ts
#EXTINF:-1,RTL 7 FHD NL
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/359.ts
#EXTINF:-1,RTL 7 HD NL
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/293.ts
#EXTINF:-1,RTL 8 HD (Telekids) NL
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/292.ts
#EXTINF:-1,RTL 8 FHD (Telekids) NL
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/358.ts
#EXTINF:-1,SBS 9 NL
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/289.ts
#EXTINF:-1,RTL Z NL
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/290.ts
#EXTINF:-1,Veronica/DisneyXD HD NL
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/249.ts
#EXTINF:-1,Veronica / Disney XD FHD NL
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/6513.ts
#EXTINF:-1,NET 5 HD NL
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/355.ts
#EXTINF:-1,NET5 FHD NL
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/260.ts
#EXTINF:-1,RTL CRIME NL
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/297.ts
#EXTINF:-1,RTL Lounge NL
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/291.ts
#EXTINF:-1,NPO 101 NL
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/300.ts
#EXTINF:-1,TLC NL
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/286.ts
#EXTINF:-1,TLC FHD NL
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/6811.ts
#EXTINF:-1,TV Oranje NL
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/285.ts
#EXTINF:-1,NGC HD NL
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/258.ts
#EXTINF:-1,ZES NL
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/281.ts
#EXTINF:-1,iConcerts HD NL
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/229.ts
#EXTINF:-1,NPO HUMOR NL
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/298.ts
#EXTINF:-1,NPO Politiek NL
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/302.ts
#EXTINF:-1,NPO Zapp Xtra/NPO Humor TV NL
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/301.ts
#EXTINF:-1,Nat Geo Wild HD NL
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/257.ts
#EXTINF:-1,Nat Geo Wild FHD NL
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/4393.ts
#EXTINF:-1,Nat Geo FHD NL
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/4392.ts
#EXTINF:-1,Baby TV NL
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/247.ts
#EXTINF:-1,JimJam NL
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/250.ts
#EXTINF:-1,Nick JR. NL
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/256.ts
#EXTINF:-1,Nick Toons NL
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/255.ts
#EXTINF:-1,Nickenldeon HD / Spike Channel NL
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/251.ts
#EXTINF:-1,Cartoon Network NL
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/253.ts
#EXTINF:-1,Comedy Central Eextra NL
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/271.ts
#EXTINF:-1,Comedy Central HD NL
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/270.ts
#EXTINF:-1,ONS NL
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/296.ts
#EXTINF:-1,Q2 HD NL
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/299.ts
#EXTINF:-1,Fox Channel NL
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/275.ts
#EXTINF:-1,History HD NL
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/265.ts
#EXTINF:-1,Investigation Discovery NL
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/263.ts
#EXTINF:-1,Ketnet HD NL
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/269.ts
#EXTINF:-1,L1 TV NL
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/268.ts
#EXTINF:-1,ViceLand HD NL
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/287.ts
#EXTINF:-1,13th Street HD NL
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/284.ts
#EXTINF:-1,192TV NL
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/230.ts
#EXTINF:-1,24 Kitchen HD NL
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/267.ts
#EXTINF:-1,AT5 HD NL
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/283.ts
#EXTINF:-1,Animal Planet NL
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/266.ts
#EXTINF:-1,Boomerang NL
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/252.ts
#EXTINF:-1,CAZ NL
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/259.ts
#EXTINF:-1,Crime & Investigation NL
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/262.ts
#EXTINF:-1,Discovery Channel NL
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/264.ts
#EXTINF:-1,Discovery Channel FHD NL
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/6812.ts
#EXTINF:-1,Investigation Discovery FHD NL
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/6512.ts
#EXTINF:-1,Discovery Showcase HD NL
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/261.ts
#EXTINF:-1,Discovery Showcase FHD NL
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/6853.ts
#EXTINF:-1,Disney Channel NL
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/254.ts
#EXTINF:-1,Djazz TV FHD NL
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/228.ts
#EXTINF:-1,Duck TV NL
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/248.ts
#EXTINF:-1,E! NL
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/282.ts
#EXTINF:-1,Film1 Action NL
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/280.ts
#EXTINF:-1,Film1 Comedy & Kids NL
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/279.ts
#EXTINF:-1,Film1 Premiere FHD NL
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/356.ts
#EXTINF:-1,Film1 Premiere HD NL
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/278.ts
#EXTINF:-1,Film1 Spotlight NL
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/277.ts
#EXTINF:-1,Film1 Sundance NL
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/276.ts
#EXTINF:-1,Film 1 Drama NL
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/4530.ts
#EXTINF:-1,Film 1 Family NL
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/4529.ts
#EXTINF:-1,HBO 1 HD NL
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/274.ts
#EXTINF:-1,HBO 2 NL
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/273.ts
#EXTINF:-1,Look TV NL
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/272.ts
#EXTINF:-1,Animal Planet HD NL
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/4518.ts
#EXTINF:-1,Animal Planet FHD NL
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/6813.ts
#EXTINF:-1,BBC Entertainment NL
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/4517.ts
#EXTINF:-1,Disney Junior NL
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/4521.ts
#EXTINF:-1,DTV NL
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/4487.ts
#EXTINF:-1,EDE TV NL
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/4510.ts
#EXTINF:-1,Flevoland NL
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/4488.ts
#EXTINF:-1,Frysl NL
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/4489.ts
#EXTINF:-1,GPTV (Noordwest Friesland) NL
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/4490.ts
#EXTINF:-1,HISTORY FHD NL
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/4519.ts
#EXTINF:-1,MTV HD NL
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/4526.ts
#EXTINF:-1,MTV Music 24 NL
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/4525.ts
#EXTINF:-1,MTV NL
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/4527.ts
#EXTINF:-1,N1 (Nijmegen) NL
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/4492.ts
#EXTINF:-1,National Geographic FHD NL
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/6849.ts
#EXTINF:-1,Omroep Noos TV NL
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/4493.ts
#EXTINF:-1,NPO Cultura NL
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/4516.ts
#EXTINF:-1,RTV Utrecht NL
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/4494.ts
#EXTINF:-1,Omroep Brabant NL
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/4507.ts
#EXTINF:-1,Omroep Gelderland NL
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/4508.ts
#EXTINF:-1,Omroep Zeeland NL
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/4509.ts
#EXTINF:-1,Q2 FHD NL
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/6848.ts
#EXTINF:-1,RTL Telekids NL
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/4522.ts
#EXTINF:-1,RTV Dordrecht NL
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/4496.ts
#EXTINF:-1,RTV Drenthe NL
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/4511.ts
#EXTINF:-1,RTV Ooost NL
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/4512.ts
#EXTINF:-1,RTV Purmerend NL
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/4499.ts
#EXTINF:-1,RTV Slingeland NL
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/4501.ts
#EXTINF:-1,RTV Slos NL
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/4502.ts
#EXTINF:-1,Salto 1 NL
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/4514.ts
#EXTINF:-1,Salto 2 NL
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/4513.ts
#EXTINF:-1,Klipkar TV NL
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/4515.ts
#EXTINF:-1,Slam! NL
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/4523.ts
#EXTINF:-1,Slotstad RTV NL
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/4503.ts
#EXTINF:-1,Nickelodeon / Spike Channel NL
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/4528.ts
#EXTINF:-1,TV538 NL
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/4524.ts
#EXTINF:-1,WOS NL
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/4505.ts
#EXTINF:-1,Omroep Zeeland HD NL
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/4506.ts
#EXTINF:-1,Fox Sports 1 FHD NL
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/354.ts
#EXTINF:-1,Fox Sports 1 HD NL
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/244.ts
#EXTINF:-1,Fox Sports 2 FHD NL
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/353.ts
#EXTINF:-1,Fox Sports 2 HD NL
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/243.ts
#EXTINF:-1,Fox Sports 3 HD NL
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/242.ts
#EXTINF:-1,FOX Sports 3 FHD NL
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/6510.ts
#EXTINF:-1,Fox Sports 4 HD NL
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/241.ts
#EXTINF:-1,Fox Sports 5 HD NL
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/240.ts
#EXTINF:-1,FOX Sports 5 FHD NL
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/6511.ts
#EXTINF:-1,Fox Sports 6 HD NL
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/239.ts
#EXTINF:-1,Ziggo Sport Extra 1 NL
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/238.ts
#EXTINF:-1,Ziggo Sport Extra 2 NL
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/237.ts
#EXTINF:-1,Ziggo Sport Golf NL
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/236.ts
#EXTINF:-1,Ziggo Sport Racing NL
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/235.ts
#EXTINF:-1,Ziggo Sport Select NL
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/6112.ts
#EXTINF:-1,Ziggo Sport Select HD NL
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/234.ts
#EXTINF:-1,Ziggo Sport Select FHD NL
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/6514.ts
#EXTINF:-1,Ziggo Sport Voetbal NL
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/233.ts
#EXTINF:-1,EuroSport 1 FHD NL
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/246.ts
#EXTINF:-1,EuroSport 2 NL
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/245.ts
#EXTINF:-1,Extreme Sports NL
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/232.ts
#EXTINF:-1,Motorsport TV NL
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/231.ts
#EXTINF:-1,EDGE Sport HD NL
http://sekoiptv.ddns.net:8080/live/eUV1kTtTx5/S3G38UPdbi/4531.ts

Close Menu